Aktualności

EFS kolor poziom

 

04.2017 r.

Centrum Diagnostyki i Szkoleń informuje, że została rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu „Zostań przedsiębiorcą – wsparcie niepełnosprawnych osób z woj. śląskiego” z Województwem Śląskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Rozwiązanie umowy spowodowane jest tym, iż, pomimo podjęcia licznych działań rekrutacyjnych, nie udało się pozyskać wystarczającej liczby niepełnosprawnych uczestników projektu.
W związku z powyższym informujemy, że zaprzestano dalszej realizacji projektu.

01.03.2017r.

Mamy jeszcze wolne miejsca dla osób niepełnosprawnych, które chcą otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Czekamy na zgłoszenia do dnia 31 marca 2017.
Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na naszej stroni lub do bezpośredniego kontaktu z biurem tel: 884 97 57 57.

 

18.02.2017r.

Nabór (przyjmowanie wniosków) do projektu odbywa się w sposób ciągły od 01 grudnia 2016r. do 28 lutego 2017r.
W jego trakcie są organizowane nabory uzupełniające dokumentów rekrutacyjnych do czasu zrekrutowania 48 uczestników projektu (w tym 29 kobiet i 19 mężczyzn).
Mamy jeszcze wolne miejsca dla osób niepełnosprawnych, które chcą otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji.
Czekamy na zgłoszenia do dnia 28 lutego 2017r.

17.02.2017r.

Jak należy przygotować dokumenty rekrutacyjne i gdzie złożyć?

Zgodnie z regulaminem projektu rekrutacji §3
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w 1 egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej i opisanej kopercie:

1) Formularz rekrutacyjny (Instrukcja – Załącznik Nr 1 – Formularz rekrutacyjny )
Formularz rekrutacyjny należy wypełnić pismem czytelnym (komputerowo lub odręcznie) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydata w miejscach wyznaczonych. Należy wypełnić wszystkie rubryki Formularza rekrutacyjnego. W przypadku gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy” .
2) Kserokopii orzeczenia o przyznanym stopniu niepełnosprawności.
3) Aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna ( dotyczy osób zarejestrowanych w UP)
4) Oświadczenie potwierdzające status uczestnika projektu/ załącznik nr 4 (Instrukcja – Załącznik Nr 4 – Oświadczenia potwierdzające status uczestnika projektu)

Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata.

Dokumenty należy złożyć osobiście, kurierem bądź pocztą w terminie do 28.08 2017 w godz. 8:00 – 16:00.

15.02.2017r.

Jednorazowa dotacja – bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana uczestnikowi projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego w wysokości 22 700,00 złotych na osobę.
W ramach jednorazowej dotacji możliwe jest sfinansowanie wydatków na zakup nowych bądź używanych rzeczy niezbędnych do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, m.in.: samochodu i innych środków trwałych np. maszyny, urządzenia, sprzęt

14.02.2017r.

W zakładce Pytania i Odpowiedzi  zamieszczono odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania dotyczące projektu.

03.02.2017r.

Mamy jeszcze wolne miejsca dla osób niepełnosprawnych, które chcą otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Czekamy na zgłoszenia do dnia 17 lutego 2017r.

 

26.01.2017 r.

Poniżej zamieszczamy instrukcje dla wypełnienia formularzy rekrutacyjnych dostępnych zakładce Rekrutacja 

Instrukcja – Załącznik Nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Instrukcja – Załącznik Nr 4 – Oświadczenia potwierdzające status uczestnika projektu

 

DOTACJA INWESTYCYJNA NA ZAŁOŻENIE FIRMY MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA NA ZAKUP:
– środków trwałych,
– wartości niematerialnych i prawnych,
– prace remontowo-adaptacyjne
– sprzętu i wyposażenia,
– robót i materiałów budowlanych,
– środków transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów)
– towarów, surowców i materiałów
– wartości niematerialne i prawne,
– reklamę

WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE MOŻE ZOSTAĆ PRZEZNACZONE NA:
– składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
– podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
– koszty eksploatacji pomieszczeń,
– koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych
– koszty usług księgowych, prawnych
– koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą
– koszty materiałów biurowych
– koszty działań informacyjno- promocyjnych

 

18.01.2017r.

Informujemy, że do dnia 03 lutego 2017r. przedłużyliśmy okres naboru dokumentów rekrutacyjnych w projekcie „Zostań przedsiębiorcą – wsparcie dla niepełnosprawnych osób z woj. śląskiego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania! Zapraszamy do kontaktu.

18.01.2017r. 

Z udziału w projekcie „Zostań Przedsiębiorcą- wsparcie niepełnosprawnych osób z województwa śląskiego”  mogą korzystać osoby pobierające emeryturę, rentę (socjalną, strukturalną), niepracujące, ale zdolne do podjęcia zatrudnienia. Ograniczenie  dotyczy jedynie osób, które pobierają rentę, a orzeczono wobec nich całkowitą niezdolność do pracy.

 

05.01.2017 r.

Przypominamy o trwającym do dnia 20 stycznia 2017r. naborze formularzy rekrutacyjnych do projektu pn. „Zostań przedsiębiorcą – wsparcie niepełnosprawnych osób z województwa śląskiego”. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie znajdą szczegółowe informacje w zakładce „Rekrutacja i dokumentacja”.

Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 884 97 57 57.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

21.12.2016 r.

Informujemy, że od dnia 30 grudnia 2016r. do dnia 20 stycznia 2017r. odbędzie się nabór dokumentów rekrutacyjnych dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn. „Zostań przedsiębiorcą – wsparcie niepełnosprawnych osób z woj. śląskiego”. Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdują się w zamieszczonym na stronie projektu Regulaminie rekrutacji uczestników do projektu. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej (zakładka Rekrutacja i Dokumentacja)  lub w biurze projektu w Nakle Śląskim.

15.11.2016 r.

Trwa etap uzgadniania dokumentacji projektowej 

24.10.2016 r.

             Firma Centrum Diagnostyki i Szkoleń sp. z.o.o (Lider Projektu) w partnerstwie z Centrum Doradztwa Unijnego s. c. podpisali umowę zawartą z  Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach na realizacje projektu „Zostań przedsiębiorcą – wsparcie niepełnosprawnych osób z woj. śląskiego” 

01.09.2016r.

Rozpoczynamy realizacje projektu: „Zostań przedsiębiorcą – wsparcie niepełnosprawnych osób z woj. śląskiego”