Aspekty prawne prowadzenia firmy

EFS kolor poziom

 

17.02.2017r.

Posiadanie pełnomocnika w ramach CEIDG

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może ustanowić pełnomocnika. W formularzu CEIDG-1 składanym przy rejestracji działalności gospodarczej istnieje możliwość wpisania jednego lub więcej pełnomocników danego przedsiębiorcy. Możliwość taka istnieje również w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Pełnomocnik wpisany w rejestrze CEIDG jest umocowany do prowadzenia spraw przedsiębiorcy w zakresie, który wynika z treści pełnomocnictwa tj. do dokonywania określonych w dokumencie pełnomocnictwa spraw w imieniu osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Wpis pełnomocnika w rejestrze CEIDG potwierdza status pełnomocnika przed organami administracji publicznej (z wyjątkiem spraw podatkowych). Oznacza to, że podczas załatwiania sprawy w urzędzie pełnomocnik nie musi okazywać dokumentu pełnomocnictwa. Sam wpis pełnomocnika do rejestru nie jest równoznaczny z ustanowieniem pełnomocnictwa, dlatego powinno ono mieć formę pisemną.

13.02.2017r.

Profil zaufany ePUAP
Wiele spraw urzędowych, w tym spawy związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, można załatwić bez wychodzenia z domu. Osoba fizyczna może utworzyć bezpłatnie konto w serwisie ePUAP tj. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Jednym ze sposobów utworzenia konta jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie: www.epuap.gov.pl, a następnie potwierdzenie profilu w jednym z punktów potwierdzających (lista adresów jest podana na stronie są to m.in. urzędy, banki). Po pozytywnej weryfikacji zostanie utworzony profil zaufany, dzięki któremu szybciej i sprawniej można załatwiać sprawy administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

10.02.2017r.

Czy przedsiębiorca musi posiadać konto firmowe?
Aktualnie obowiązujące przepisy prawne na nakładają na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą obowiązku zakładania oddzielnego konta firmowego. Istnieją wymogi aby określone transakcje następowały poprzez rachunek płatniczy, jednakże przepisy nie doprecyzowują już czy rachunek ten musi być firmowy. Wykorzystując w działalności gospodarczej rachunek osobisty należy jednak mieć na uwadze obowiązujące w danym banku zapisy regulaminu świadczenia usług w ramach prowadzenia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego. Powszechne są bowiem regulacje zakazujące wykorzystywania rachunku osobistego do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Używanie rachunku osobistego w sposób sprzeczny z regulaminem może prowadzić do wypowiedzenia umowy i zlikwidowania rachunku. Takie praktyki w sposób pośredni mogą wpływać na konieczność otwarcia oddzielnego rachunku firmowego, przeznaczonego wyłącznie do transakcji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

07.02.2017r. 

Wysokość składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

Od stycznia 2017r. minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców wynoszą:
Ubezpieczenie zdrowotne – 297,28 zł

Ubezpieczenie społeczne:
a) emerytalne – 499,28 zł
b) rentowe – 204,62 zł
c) chorobowe – 62,67 zł
d) wypadkowe – 46,04 zł

Fundusz pracy – 62,67 zł

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców (od stycznia 2017r.):
Nowymi przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą które:
– rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
– nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
– maksymalny okres wykorzystania ulgi to 24 miesiące kalendarzowe, liczone od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie zdrowotne– 297,28 zł

Ubezpieczenie społeczne:
a) emerytalne – 117,12 zł
b) rentowe – 48,00 zł
c) chorobowe – 14,70 zł
d) wypadkowe – 10,80 zł

 

03.02.2017r.

Zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Osoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej powinna zarejestrować firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Istnieje kilka sposobów na skuteczne zarejestrowanie firmy:
1. Zalogowanie na stronie www.ceidg.gov.pl pozwala wypełnić wniosek o wpis do ewidencji (formularz CEIDG-1) online. Wniosek musi być złożony (podpisany) elektronicznie.
2. Bez konieczności logowania się na stronie www.ceidg.gov.pl, można wypełnić formularz CEIDG-1 elektronicznie, a następnie wydrukować i podpisać go w urzędzie gminy (wydział działalności gospodarczej).
3. Istnieje możliwość wydrukowania formularza CEIDG-1 i złożenia wniosku w urzędzie gminy. Gmina przekształci wniosek na wniosek elektroniczny.
4. Można wypełnić formularz CEIDG-1, wydrukować i wysłać go listem poleconym do urzędu gminy. Podpis na formularzu musi być notarialnie potwierdzony przed wysłaniem go do urzędu gminy.

 

18.01.2017r.

Brak opłat za zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą mają obowiązek zarejestrować firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w skrócie CEIDG. Wpis do rejestru jest obowiązkowy, ale nie podlega on żadnym opłatom.

W ostatnim czasie osoby rejestrujące działalność gospodarczą otrzymują wezwania do zapłaty tytułem wpisu do rejestru działalności gospodarczej. Na stronie Ministerstwa Gospodarki znajdują się ostrzeżenia przed firmami, które przesyłają przedsiębiorcom oferty dotyczące wpisu do prowadzonych przez nie rejestrów, za opłatą w wysokości między 100, a 300 zł. Wpisy w takich rejestrach nie są obowiązkowe, nie powodują skutecznego zarejestrowania działalności gospodarczej. Nie ma zatem obowiązku korzystania z usług tych firm oraz dokonywania opłat z tego tytułu.