Rekrutacja i dokumentacja

EFS kolor poziom

 

Przebieg rekrutacji i dokumenty rekrutacji

Okres rekrutacji jest planowany od grudnia 2016r. do lutego 2017r. W tym czasie będzie organizowany nabór dokumentów rekrutacyjnych oraz ewentualny nabór lub nabory uzupełniające. Konkretne terminy naboru wniosków będą ogłaszane na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja będzie odbywała się w sposób ciągły, do wyczerpania miejsc w Projekcie.
Planowany termin przeprowadzenia rekrutacji: od grudnia 2016r. do lutego 2017r.

Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z trzech etapów.

Etap I – osoba chcąca uczestniczyć w Projekcie zobowiązana jest do wypełnienia formularza rekrutacyjnego oraz załączników wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej projektu oraz w biurze Projektu. Dokumenty rekrutacyjne można składać w formie papierowej osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego – Poczty Polskiej, kurierem lub za pośrednictwem pełnomocnika, a także drogą mailową w drodze przesyłki wysłanej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dla potrzeb rejestracji dokumentów rekrutacyjnych zostanie utworzony rejestr zawierający informacje na temat daty i godziny wpływu zgłoszenia do projektu.
Do Formularza rekrutacyjnego należy dołączyć następujące załączniki potwierdzające status uczestnika projektu:
– orzeczenie o posiadaniu statusu osoby niepełnosprawnej (w przypadku składania kopii orzeczenia winno być potwierdzone za zgodność z oryginałem)
– w przypadku osoby zarejestrowanej w PUP jako bezrobotnej, w tym osoby długotrwale bezrobotnej, zaświadczenie z PUP stwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej na dzień składania Formularza rekrutacyjnego ,
– oświadczenia potwierdzające status uczestnika projektu – Załącznik Nr 4
– formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych – Załącznik Nr 5

Etap II- ocena Formularza rekrutacyjnego (formalna i merytoryczna)
Zostanie powołana trzyosobowa Komisja rekrutacyjna, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej złożonych Formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami oraz za sporządzenie list rankingowych.
Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz bezstronności i rzetelności. Beneficjent zapewnia realizację procesu rekrutacji z zachowaniem równego dostępu dla wszystkich osób spełniających kryteria grupy docelowej.
Każdy Formularz rekrutacyjny zostanie oceniony przez jednego losowo wybranego członka Komisji rekrutacyjnej, zgodnie z zakresem przewidzianym w Karcie Oceny Formalnej (Załącznik Nr 2) oraz w Karcie Oceny Merytorycznej (Załącznik Nr 3).
Ocena formularza rekrutacyjnego składa się z dwóch części:
– część I – ocena formalna, w której oceniane są kryteria zakwalifikowania do Projektu (Karta Oceny Formalnej )
– część II, w której będzie dokonywana ocena merytoryczna planowanej działalności gospodarczej w skali od 0 do 35 pkt (Karta Oceny Merytorycznej)

Etap III – rozmowa z doradcą zawodowym (analiza predyspozycji)
Osoby, które przejdą pozytywnie ocenę formalną i otrzymają minimum 20 pkt z oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane do II etapu rekrutacji tj. do rozmowy z doradcą zawodowym, który za pomocą dostępnych narzędzi (testy i rozmowa) przeprowadzi analizę predyspozycji (osobowościowych, motywacyjnych) do prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie rozmowy z doradcą będzie przyznawana ocena punktowa w skali od 0 do 15 pkt.
Łączna suma punktów z II i III Etapu rekrutacji stanowi ocenę końcową całego procesu rekrutacji. Do Projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które łącznie otrzymają minimum 30 pkt z II i III etapu procesu rekrutacji.
Jednocześnie podczas III Etapu rekrutacji doradca zawodowy dokona diagnozy potrzeb szkoleniowych, na podstawie której Uczestnik Projektu zostanie zakwalifikowany do jednej z trzech kategorii szkoleniowo – doradczych tzn.:
a) Grupa podstawowa – dla osób nieposiadających żadnej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (40 h szkolenia grupowego z zakresu zakładania działalności gospodarczej, 8 h indywidualnych usług doradczych)
b) Grupa średnio zaawansowana – dla osób posiadających ogólną, teoretyczną wiedzę z zakresu zakładania i prowadzania działalności gospodarczej (24 h szkolenia grupowego, 6 h doradztwa indywidualnego)
c) Grupa zaawansowana – dla osób mających praktyczne doświadczenie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (6 h doradztwa indywidualnego).
W wyniku procesu rekrutacji zostaną utworzone listy rankingowe (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn)  oraz lista rezerwowa. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu telefonicznie lub mailowo. Do momentu przystąpienia do projektu tj. do dnia otrzymania pierwszego wsparcia w ramach projektu każda osoba zakwalifikowana do projektu będzie zobowiązana potwierdzić, iż spełnia warunki kwalifikowalności do projektu (poprzez złożenie oświadczenia – Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji), a także będzie zobowiązana do zawarcia umowy, wypełnienia formularza „Dane uczestnika projektu” oraz podpisania oświadczenia uczestnika Projektu do. przetwarzania danych osobowych.
W przypadku rezygnacji lub wykreślenia uczestnika Projektu, znajdującego się na liście rankingowej, osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej, otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w Projekcie.

 

Dokumenty rekrutacyjne 

Regulamin rekrutacji uczestników

Załącznik Nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Instrukcja – Załącznik Nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2: Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3: Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4: Oświadczenia potwierdzające status uczestnika projektu

Instrukcja – Załącznik Nr 4 – Oświadczenia potwierdzające status uczestnika projektu

Załącznik nr 5: Formularz diagnozy potrzeb doradczo-szkoleniowych

Załącznik nr 6: Kwestionariusz z rozmowy z doradcą zawodowym

Załącznik nr 7: Ankieta badająca predyspozycje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Załącznik nr 8: Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności w Projekcie

Załącznik Nr 9: Informacja nt. sektorów wykluczonych z pomocy de minimis