Rekrutacja i dokumentacja

 

EFS kolor poziom

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie o kontakt telefoniczny bądź mailowy a także o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji. Prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza rekrutacyjnego i o przesłanie go na nasze adres mailowy lub listem poleconym , lub dostarczenie dokumentów bezpośrednio do biura projektu

Rekrutacja jest otwarta ciągła od września 2016 do czerwca 2017. Do projektu zostaną przyjęte 54 Kobiety (w tym 6 niepełnosprawnych). Zostaną utworzone 12 osobowe grupy (5 edycji )

 

Do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin zwrot kosztów dojazdu na staże

 

Biuro projektu :

CENTRUM DIAGNOSTYKI I SZKOLEŃ SP. Z O.O.
ul. Główna 21
42-620 Nakło Śląskie
Tel .: 884 97 57 57 e-mail: biuro@cdisz.pl 

Rekrutacja będzie odbywała się w sposób ciągły od 09.2016r.  – 06.2017r.. 
W przypadku zebrania pełnych grup szkoleniowych kierownik projektu jest uprawniony do zawieszenia lub zamknięcia rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z trzech etapów.
Etap I:
W ramach Etapu I kobieta chcąca uczestniczyć w projekcie zobowiązana jest do wypełnienia formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu.
Rezerwacja miejsca do udziału w projekcie następuje po przesłaniu formularza rekrutacyjnego e-mailem (biuro@cdisz.pl) faksem, pocztą lub dostarczeniu osobiście do biura projektu.
Zgłoszenia wprowadzane będą według daty i godziny ich wpływu do rejestru utworzonego dla potrzeb rejestracji.
Etap II
Rozmowa z doradcą zawodowym analizującym potrzeby, motywację, predyspozycje zawodowe kandydatki do wykonywania zawodu Specjalista ds. księgowości. . Do projektu zostaną przyjęte 54 osoby (11/12 osób w ramach każdej edycji), u których stwierdzono motywacje na poziomie min. 3pkt.(skala 1-5), a potrzeby zgodne są z tematyką projektu (zupełnie zgodne 2pkt. częściowo zgodne 1 pkt.) oraz predyspozycje na poziomie min. 5pkt.(skala 1-10).
Wstępne zakwalifikowanie kandydata do projektu zależy od:
– spełnienia kryteriów uczestnictwa
– od uzyskania minimum 10 punktów z rozmowy z doradcą zawodowym,
– kolejności zgłoszeń, przy czym w pierwszej kolejności kwalifikowane będą kobiety niepełnosprawne oraz kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem, wychowaniem dziecka.
W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa.
W przypadku błędów formalnych w zgłoszonych dokumentach, kandydatka zostanie telefonicznie lub e-mailowo poproszona o uzupełnienie braków w ciągu 2 dni roboczych. Nie złożenie uzupełnień w terminie powoduje skreślenie zgłaszającej się z listy uczestniczek projektu a na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej.
Etap III:
Kobiety zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu telefonicznie lub mailowo i zobowiązane do wstawienia się do biura Projektu w celu podpisania następujących dokumentów:
– deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
– umowy,
– formularza „dane uczestniczki projektu”,
– oświadczenia uczestniczki Projektu dot. przetwarzania danych osobowych
– oświadczenia o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (dotyczy kobiet biernych zawodowo),
oraz dostarczenia:
– zaświadczenia o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna (dotyczy kobiet zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne),
– kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy kobiet niepełnosprawnych).
Po weryfikacji dokumentów uczestniczek projektu, kobiety zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymują informację o miejscu i terminie rozpoczęcia udziału w projekcie.
W przypadku rezygnacji lub wykreślenia uczestniczki projektu znajdującej się na liście podstawowej, kobiety znajdujące się kolejno na liście rezerwowej, otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w projekcie.

, ,