Schemat realizacji projektu

 

EFS kolor poziom

 

Skrócony schemat realizacji projektu: „Zostań przedsiębiorcą – wsparcie niepełnosprawnych osób z woj. śląskiego”

Nr. Etapu

Opis

1.

                                      Nabór Formularzy rekrutacyjnych.

2.

I Etap rekrutacji: Ocena dokumentów rekrutacyjnych pod względem formalnym i merytorycznym (Do dalszego etapu przechodzą osoby, które zdobędą min. 20 punktów).

3.

II Etap rekrutacji: Spotkanie z doradcą zawodowym w celu analizy predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej (maksymalna ilość punktów do zdobycia – 15). Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które łącznie w I i II etapie rekrutacji zdobędą

minimum 30 pkt

4.

Na podstawie wyników z I i II Etapu rekrutacji zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu (osobno dla kobiet i mężczyzn). Będzie możliwość odwołania się od oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego .

5.

Potwierdzenie spełnienia  kryteriów kwalifikowalności do projektu przed otrzymaniem pierwszej formy wsparcia (oświadczenie).

6.

Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla uczestników projektu zgodnie z wynikami diagnozy doradcy zawodowego (grupa podstawowa, średnio zaawansowana, zaawansowana).

7.

Złożenie Biznesplanu przez Uczestników Projektu.

8.

Ocena Biznesplanów i tworzenie listy rankingowej. (Biznesplany będą oceniane w 3 kategoriach, do zdobycia będzie od 0 do 10 pkt, w każdej kategorii. Do otrzymania dotacji zostaną zakwalifikowane osoby, które otrzymają minimum 60 % punktów w każdej kategorii oraz 60% punktów ogółem.) Będzie możliwość odwołania się od oceny Biznesplanu.

9.

Przygotowanie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na działalność gospodarczą. Ustanowienie przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia dotacji (poręcznie, weksel, hipoteka, blokada rachunku bankowego itp.) Wypłata dotacji.

10

Wydatkowanie przez Uczestnika Projektu otrzymanego wsparcia finansowego zgodnie z Biznesplanem oraz harmonogramem.

11

W trakcie powyżej opisanych etapów realizacji projektu rozpocznie się nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Ocena wniosków o wsparcie pomostowe. Utworzenie listy rankingowej. Będzie możliwość odwołania od oceny. Zawarcie umowy o wparcie pomostowe. Ustanowienie przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia wsparcia pomostowego (poręcznie, weksel, hipoteka, blokada rachunku bankowego itp.) Wypłata wsparcia pomostowego przez okres 6-ciu miesięcy.

12.

Wsparcie pomostowe w formie doradczej (indywidualne wsparcie doradcze do 6 godzin na Uczestnika Projektu m.in. w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji, w zakresie prawa, rachunkowości i finansów).

13

Rozliczenie dotacji po zakończeniu wydatkowania środków finansowych (złożenie dokumentów potwierdzających wydatkowanie otrzymanych środków finansowych). Po skutecznym rozliczeniu dotacji zostaje zwolnione zabezpieczenie.

14.

Rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego (złożenie dokumentów potwierdzających wydatkowanie otrzymanego wsparcia pomostowego). Po skutecznym rozliczeniu wsparcia pomostowego zostaje zwolnione zabezpieczenie.

15.

Zakończenie uczestnictwa w projekcie po upływie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej