Warunki uczestnictwa

 

EFS kolor poziom

 

 

Do Projektu może być zakwalifikowana osoba fizyczna, która spełnia łącznie wymienione poniżej kryteria:

– osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności,

– osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,

– osoba, która ukończyła 30 rok życia,

– osoba zamieszkująca na terenie województwa śląskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

– osoba, która nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy w okresie poprzedzającym przystąpienie do projektu.

W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane są kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.