Warunki uczestnictwa

EFS kolor poziom

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Kryteria dostępu:
a. status osoby biernej zawodowo (oświadczenie) lub bezrobotnej (zaświadczenie z PUP)
b. wiek uczestnika projektu (powyżej 30 r.ż.) na dzień planowanego przystąpienia do pierwszej formy wsparcia
c. oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa śląskiego;
d. wykształcenie min. na poziomie ponadgimnazjalnym (oświadczenie)
Pierwszeństwo w rekrutacji mają kobiety posiadające status osoby niepełnosprawnej (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności ) oraz kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka .
Uczestnik projektu w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie musi spełniać wszystkie powyższe warunki rekrutacyjne.